Meerjarenagenda

Overerfbare armoede is niet in één generatie ontstaan. Het oplossen van deze armoede is daarom ook een kwestie van de lange adem. We zetten in op een programma van 20 jaar. Waarbij we jaarlijks een faseplan maken met daarin de concrete acties en inspanningen voor dat jaar. Om zicht te krijgen of we onze doelen halen, meten/monitoren we elk jaar onze inspanningen en activiteiten. Zodat we waar nodig tussentijds onze doelstellingen en/of activiteiten kunnen bijsturen. Hieronder staan onze missie, visie en programmadoelen voor het jaar 2023 genoemd.

Missie

Het duurzaam doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën.

Ambitie

Onze ambitie is dat geen enkel kind, jongere of volwassene in ons werkgebied langdurig in armoede leeft.

Onze programmadoelen voor 2023

Binnen ons programmaplan Intergenerationele armoede onderscheiden wij in drie programmalijnen die, in onderlinge samenhang, bijdragen aan het behalen van onze ambitie:

  • De Doelgroep;
  • Het Werkveld;
  • Effectiviteit en Leren.

Op basis van de uitdagingen en onze beoogde aanpak zijn er per programmalijn strategische doelen opgesteld. Vervolgens maken we een vertaalslag naar de praktijk door aan de strategische doelen concrete operationele doelen te koppelen.

De doelgroep

Strategische doelstelling

Huishoudens ervaren een kansrijk toekomst perspectief.

De uitdaging

We willen een kansrijke toekomst voor kinderen, jongeren en volwassenen in de Drents-Groningse Veenkoloniën en kansen voor hen om zich op meerdere gebieden te ontwikkelen.

De aanpak

Generatiearmoede kan niet doorbroken worden door aan één knop te draaien, maar vraagt om een bredere kijk op het armoedevraagstuk. De aanpak is erop gericht om kinderen, jongeren of volwassenen in armoede adequaat te signaleren, ondersteunen en met hen kansen te ontwikkelen. We richten ons op de houding, vaardigheden en feitelijk gedraag van mensen, maar proberen ook nadrukkelijk het structurele perspectief van armoede te beïnvloeden. Samen gaan we op zoek naar wat werkt. De ervaring van de mensen die in armoede leven vormt een belangrijk aangrijpingspunt in de versterking van de aanpak. Mensen die in armoede leven kunnen beter dan wie ook de impact van maatregelen op hun situatie verwoorden. Zij worden dan ook op verschillende manieren betrokken.

Het Werkveld

Strategische doelstelling

Het kind, de jongere of volwassene ontvangt maatwerk vanuit het werkveld.

De uitdaging

Armoede is een breed thema dat verweven is met verschillende leefgebieden en thema’s. Het kan gaan over sociaal, emotioneel en/of cultureel tekort. De arme bestaat niet. Zowel gezinnen in generatiearmoede als de gezinsleden onderling verschillen in karakter, ervaringen en ambities. De uitdaging is om hier vanuit het werkveld bij aan te sluiten.

De aanpak

We vertrekken vanuit de mens zelf en zetten daarbij het ervaringsperspectief van diegene zelf centraal. Het maatwerkplan is van de persoon zelf. Wat wil en kan iemand bereiken en wat moet daarvoor gedaan worden? Welke talenten heeft iemand? Door die vragen te stellen en  vanuit duurzame relaties te werken, is het mogelijk om naast de mens te staan en mensen écht te leren kennen.

Randvoorwaarden dragen bij aan het betekenisvol en effectief maatwerk leveren. Deze randvoorwaarden zijn:

  • Duurzame relaties
  • Continuïteit;
  • Samenhang;
  • Samenwerking;
  • Het evalueren van de effectiviteit van interventies;
  • Meer tijd en ruimte voor professionals.

Effectiviteit en Leren

Strategische doelstelling

We leren van elkaar en weten wat effectief is.

De uitdaging

Uit het onderzoek van de RUG is gebleken dat er nog weinig bekend is over de effectiviteit van de interventies in De Veenkoloniën. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken welke (lange termijn) effecten verschillende interventies hebben en op welke problematiek. Omdat één interventie niet het hele probleem van generatiearmoede kan oplossen, is het nodig om per interventie de samenhangt en samenwerkt met andere interventies en beleidsprogramma’s te evalueren.

Het is daarnaast een uitdaging dat professionals uit verschillende sectoren een meer gemeenschappelijk begrip, taal en handelingsperspectief ontwikkelen waardoor de lokale samenwerking en leren ook veel effectiever wordt. Een gemeenschappelijke begrip, taal en handelingsperspectief ontbreek op dit moment.

De aanpak

We innoveren en leren in de praktijk. We kijken goed naar hoe je daarbij samen kunt leren en ontwikkelen. Onze dynamische leeromgeving sluit hierop aan en gaat uit van flexibel maatwerk op verschillende niveaus.

We monitoren lokale interventies aan de hand van onze operationele doelstellingen.

Delen via social media