Partner uitgelicht: Woonservice

Terug

Partner uitgelicht: Woonservice

Geschreven op 6 september 2023

“De betrokkenheid bij onze huurders is hier verschrikkelijk groot. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag wat het betekent voor onze huurders.”

Woonservice is een ambitieuze plattelandscorporatie met een woningbezit van circa 6.000 woningen. Een corporatie met een eigen gezicht. Voor woonservice is het vanzelfsprekend dat zij moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen, van goede kwaliteit, comfortabel en energiezuinig. Toch is er meer dan dat. Ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de wijk en buurt waarin mensen wonen en willen dat die wijk en buurt veilig is en prettig om in te leven. Waarin alle bewoners het gevoel hebben dat ze erbij horen, meedoen in de samenleving en gezien worden. Dat ‘regelt’ Woonservice niet zelf, dat doen zij samen met de bewoners, andere maatschappelijke partners en met de gemeente. Zij geloven in de kracht, kennis en energie van inwoners. Daar waar nodig faciliteren zij om ondersteuning te bieden. Graag geven we het woord aan Bothilde Buma (directeur-bestuurder) en Renate Harkema (manager Wonen).

Betaalbaar wonen

Woonservice zorgt voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee en voor degenen die om andere redenen een sociale huurwoning nodig hebben. De woonlasten van hun huurders is een heel belangrijk onderwerp voor Woonservice. Bothilde geeft daarbij aan: “Wij zijn altijd bezig met betaalbaarheid. Dat zit in de haarvaten van onze woningcorporatie. Wij moeten zodanig bouwen en zodanige (beleids)keuzes maken dat mensen met de laagste inkomens een huurwoning kunnen betalen en niet idioot hoge stookkosten moeten betalen”.

Sociale uitsluiting voorkomen

Zowel Renate als Bothilde hebben een achtergrond in zorg en welzijn en zijn zeer bekend met het thema overerfbare armoede en ook met multiproblematiek. Voor beiden is het voorkomen van sociale uitsluiting een belangrijk thema. Ze voelen allebei een sterke intrinsieke motivatie om daar iets mee te doen. Renate zegt daarover: “Het voorkomen van sociale uitsluiting vind ik heel belangrijk. Dat is  iets wat ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen, maar ook iets wat ik altijd als kind al in mij had. Ik kwam op voor de kinderen die uitgesloten werden. Daar heb ik ook mijn werk bij gezocht in de zorg, bij Het Leger des Heils en bij welzijn- en gezondheidszorg. Dat heb ik jaren met heel veel plezier en met heel veel inzet gedaan. Sinds september 2022 werk ik bij Woonservice en ik zie hier dezelfde houding en betrokkenheid om sociale uitsluiting te voorkomen”.

Intrinsieke betrokkenheid

De intrinsieke betrokkenheid bij hun huurders en het oog hebben voor de wensen van de huurders zit in de hele organisatie: in alle functies, in alle lagen van de organisatie. Bothilde vertelt: “We hebben daar allemaal oog en oor voor. We toetsen signalen bij elkaar en vragen door als er iets met een huurder aan de hand is. De betrokkenheid bij onze huurders is hier verschrikkelijk groot. Daar ben ik ongelooflijk trots op. Omdat dat niet alleen maar iets is voor de mensen in de buitendienst of voor de mensen die aan de klantkant van onze organisatie werken, maar ook voor de collega’s van vastgoed of de financiële afdeling. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag wat het betekent voor onze huurders.”

Alliantieverband en samenwerking

Woonservice sluit aan bij diverse sociale teams en wijkteams. Het verschilt per gemeente hoe dat is geregeld. Woonservice werkt ook samen met andere corporaties als het gaat om grotere maatschappelijke vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van beschermd wonen. Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die 24 uur per dag hulp nodig hebben. Het betekent dat deze mensen in hun eigen huis blijven wonen en er hulpverleners langskomen. Hierdoor behouden zij hun sociale netwerk en blijven ze meedoen aan de samenleving. Bothilde geeft aan: ”Het zijn mensen die vaak voor een groot deel van hun leven stut en steun nodig hebben of houden. En het zijn ook vaak mensen met een kleine beurs. Daarom hebben we contact gezocht met andere partners binnen de Alliantie van Kracht. Om samen met elkaar van gedachten te wisselen hoe wij met deze groep om willen gaan. We willen als corporaties een zachte landing op een goede manier vormgeven. Dat gaat veel verder dan alleen het beschikbaar stellen van een huis. Dat gaat ook over het inregelen van die stut en steun. Dat is wat gemeenten en zorgaanbieders moeten regelen. En wat voorwaardelijk is voor een succesvolle plaatsing in de wijk. Daarom werken wij altijd in de driehoek van zorgenbieder, gemeenten en woningcorporaties. Het kan niet zonder één van die drie zijden. Want zonder huis heb je geen plek om te wonen. Zonder gemeenten is er geen financiering voor de zorg. En zonder zorgenbieden is er geen stut en steun”.

Landelijk actieprogramma Weer Thuis

Woonservice neemt, net zoals alle andere corporaties in Drenthe, deel aan het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis’. Dit actieprogramma is een initiatief vanuit het ministerie van VWS. Het doel van ‘Weer Thuis’ is het bevorderen van een zachte landing voor cliënten uit een beschermd wonen of een maatschappelijke opvangvoorziening en kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonsituatie. Gemeenten konden kiezen of ze aan dit actieprogramma deel wilden nemen. De gemeenten Assen en Emmen hebben allebei gekozen om hier aan mee te doen. Net zoals de gemeente Midden-Groningen.

Corporaties, gemeenten en opvanginstellingen gingen aan de slag om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. De resultaten van het Actieprogramma Weer Thuis zijn positief. In bijna alle regio’s werden afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is. Daarnaast kwamen er procesafspraken over het oplossen van knelpunten, zoals bijvoorbeeld overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Die afspraken vormen een goede basis om te zorgen dat een huurder uit de opvang zijn plek terugvindt in de samenleving. Dat is goed voor de persoon in kwestie én voor de omwonenden.

Betaalbaarheid en verduurzamen

Betaalbaarheid heeft een directe link met armoede. Vanwege de vele uitdagingen op het gebied van armoede hanteren de Drentse corporaties de laagste huren als je dat afzet tegen alle andere provincies in Nederland. Om de vier jaar vindt er een woonlastenonderzoek plaats. Dan kan Woonservice zien hoe de woonlasten van hun huurders zich ontwikkelen. In de tussentijd wordt er volop ingezet op het verduurzamen van woningen. Het isoleren en plaatsen van zonnepanelen. Dat ziet Woonservice ook terug in de woonlasten van hun huurders. Dat is iets wat zij aan de fysieke kant kunnen doen. Daarnaast is er overleg met de gemeenten. Als corporatie maken zij iedere vier jaar prestatieafspraken met gemeenten. Daarin staat onder andere beschreven hoeveel huizen Woonservice gaat opknappen, slopen, bouwen en verduurzamen. Ook kijkt Woonservice wat zij kunnen doen in de actualiteit. Om bijvoorbeeld de zorgen rondom de energietransitie te adresseren en de stijging van de energierekening bespreekbaar te maken. Renate geeft aan: “We maken ons daarbij vooral zorgen over de lage middeninkomens. Die komen nergens voor een aanmerking. En de kosten nemen net zo hard toe”.

Kanteling in beleidskeuzes

Woonservice heeft – zoals ze dat zelf verwoorden- een vrij forse kanteling gemaakt in beleidskeuzes. Daar waar vroeger hun vastgoedplanning behoorlijk leidend was in beleidskeuzes en investeringen en dergelijke is dat nu fundamenteel omgedraaid. Nu beginnen ze bij hun huurders. Renate licht toe: “Stel dat we in een straat iets willen veranderen, waarbij we misschien moeten slopen en nieuwbouwen. Ofwel verduurzamen of groot onderhoud of iets dergelijks inzetten. Dan gaan we bij de bewoners langs en bespreken we de plannen. Dat doen we van deur tot deur. Dat is een vrij intensieve actie, maar het levert ongelooflijk veel informatie op. Je gaat met mensen in gesprek over hoe zij naar hun huis, hun leefomgeving, hun leven in die buurt kijken. Op basis daarvan maken we, waar mogelijk, samen keuzes over wat gaan we doen. Bewoners zijn bij uitstek de deskundigen die weten hoe het is om daar te wonen. Dat was wel een verandering in de werkwijze binnen Woonservice. Want we gingen afwachten wat er uit die wijken kwam. In plaats van dat wij met een begroting en plan van aanpak kwamen. Dat was wel even wennen in het begin. Maar onze huurders en medewerkers vinden de werkwijze nu heel fijn.”

Meer weten over Woonservice of in contact komen met Bothilde Buma of Renate Harkema? Kijk dan op www.woonservice.nl of mail naar info@woonservice.nl.

Delen via social media