Programmatische aanpak voor het duurzaam doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën

Terug

Programmatische aanpak voor het duurzaam doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën

Geschreven op 17 augustus 2023

“De Alliantie van Kracht ontwikkelt een ambitieus programma voor 20 jaar om generatiearmoede duurzaam te doorbreken. Dit vraagt om heldere doelen, een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en stakeholders en een doordachte programmaorganisatie. ”

‘Alleen kunnen we een beetje, samen heel veel!’ Met deze slogan als motivatie is er de afgelopen maanden heel veel werk verzet door diverse betrokken partners en ervaringsdeskundigen in het bouwen van een programma van 20 jaar. Met als ambitie dat er geen enkel kind, jongere of volwassene in ons werkgebied langdurig in armoede leeft. Wat er is gerealiseerd, lees je hieronder.

Sturen op doelen en samenhang

Programmamanagement is een effectieve manier om meerdere samenhangende projecten parallel uit te voeren en daarmee strategische doelen te bereiken. De afgelopen maanden lag de nadruk op het verkrijgen van het mandaat en commitment voor het programma, het vormgeven van de inhoud van het programma, de inbreng van de stakeholders en de programmaorganisatie beter inzichtelijk te maken en vorm te geven. Om dit goed in beeld te brengen, organiseerden we een in mei en juni in fase 2 diverse werksessies. Voor het concretiseren van strategie en aanpak in het programma. Elke werksessie leverde een concreet resultaat op. Zie de figuur hieronder voor de fasering van het programma. En bekijk ook ons programmaplan.

Structureren van een programma: start met de inhoud

We vinden het belangrijk om eerst met de inhoud te beginnen. Een programma is een samenhangend geheel van doelen, baten en inspanningen. Tijdens de eerste werksessies werkten we met het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) de samenhang tussen deze elementen uit. Voor elk van onze drie strategische doelen:

  1. Huishoudens ervaren een kansrijk toekomst perspectief;
  2. Het kind, de jongere of volwassene ontvangt maatwerk vanuit het werkveld;
  3. We leren van elkaar en we weten wat effectief is.

Het DIN helpt om de inhoud in één figuur te zetten, visueel te maken en de samenhang te laten zien.

Betrokkenheid partners tot nu toe

Een belangrijke component in ons armoedevraagstuk gaat over samenwerking. De gevraagde verandering gaat over verbinding tussen organisaties en hun medewerkers (veranderen over de rand) en over de wijze waarop we in experimenten in dorp/wijk/buurt proberen om die samenwerking lokaal werkend te krijgen en daarvan te leren. Daarbij gaat het o.a. over het vergroten van samenwerkingsvaardigheden.

Bij elke werksessie zijn tot nu toe ongeveer 15-18 personen aanwezig vanuit diverse organisaties. Bij elke werksessie in een andere samenstelling. Door deze betrokkenheid bouwen we samen aan dit programma en zijn de diverse partners alvast bezig zijn om het repertoire van samenwerking te vergroten.

Betrokkenheid ervaringsdeskundigen

Fase 1 is afgesloten met een bijeenkomst “Mijn leven, jouw werk”. Waarbij we samen met iedereen die ervaringsdeskundige is, of betrokken is bij het bestrijden van generatiearmoede in de Veenkoloniën, stilstonden om te luisteren. Hoe kijkt een ervaringsdeskundige aan tegen het programma en het maken van de hard nodige veranderingen? Wat betekent dat voor iemands leven? En hoe vertaalt zich dat naar de manier waarop jij jouw werk doet? Bij elke werksessie waren er tot nu toe ongeveer 3-4 ervaringsdeskundigen aanwezig. Met een belangrijke inbreng in elke werksessie. We spraken in de werksessie over de inrichting van de programma-organisatie ook over een grotere rol van ervaringsdeskundigen in het programma en de governance structuur.

Wat gaan we dit jaar doen?

Met alle input vanuit fase 1 en 2 zijn we nu bezig met het maken van een 1e faseplan van een jaar om na de zomer te kunnen starten met de 3e fase van uitvoering. Jaarlijks vinden er evaluaties plaats op het ‘eiland van reflectie’ waarin we vanuit diverse kanten (o.a. stuurgroep, programmaleider, ervaringsdeskundigen, projectleiders, inwoners) kijken of we dichterbij onze ambitie komen. Begin oktober 2023 leggen we het 1e faseplan van een jaar ter accordering voor aan de stuurgroep van de Alliantie van Kracht. Daarna kunnen we hem delen op onze website.

Delen via social media